Sprawdzian szóstoklasisty

sprZachęcamy Rodziców uczniów klas szóstych do zapoznania się z materiałami, które pomogą wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane ze strukturą sprawdzianu po klasie szóstej, który odbędzie się 1 kwietnia 2015 r.

Materiał dla Rodziców (PDF) 

Filmy edukacyjne dla uczniów o sprawdzianie:

Film o sprawdzianie

Film o zaznaczaniu odpowiedzi na karcie odpowiedzi


Sprawdzian 2015 w pigułce

 • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.
  • Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.
  • Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) i trwa 45 minut.
  • Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
 • Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania z języka obcego nowożytnego  mają formę zamkniętą.
 • Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
 • Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie.
 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

Elżbieta Łagoda
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Cmolasie

Możliwość komentowania jest wyłączona, ale trackbacki i pingbacki są włączone.

 • RSS
 • YouTube